จำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
 
 
จำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
2563 2562 Change
22 มิถุนายน
2
12,319
-99.98 %
22-22 มิถุนายน