จำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
 
 
จำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
2561 2560 Change
26 ตุลาคม
12,682
11,927
6.33 %
27 ตุลาคม
15,045
13,052
15.27 %
28 ตุลาคม
13,541
14,113
-4.05 %
1-28 ตุลาคม