จำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
 
 
จำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
2562 2561 Change
11 ตุลาคม
11,588
9,921
16.80 %
12 ตุลาคม
13,320
9,688
37.49 %
13 ตุลาคม
11,013
11,163
-1.34 %
1-13 ตุลาคม