จำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
 
 
จำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
2562 2561 Change
12 พฤษภาคม
10,321
10,802
-4.45 %
13 พฤษภาคม
8,982
12,354
-27.29 %
14 พฤษภาคม
8,939
10,137
-11.82 %
1-14 พฤษภาคม