จำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
 
 
จำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
2562 2561 Change
12 กรกฎาคม
12,153
12,090
0.52 %
13 กรกฎาคม
14,488
11,150
29.94 %
14 กรกฎาคม
13,082
13,887
-5.80 %
1-14 กรกฎาคม