จำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
 
 
จำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
2562 2561 Change
8 ธันวาคม
16,129
16,324
-1.19 %
9 ธันวาคม
15,864
17,665
-10.20 %
10 ธันวาคม
13,585
15,312
-11.28 %
1-10 ธันวาคม