จำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
 
 
จำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
2562 2561 Change
19 มีนาคม
15,232
17,650
-13.70 %
20 มีนาคม
15,141
14,907
1.57 %
21 มีนาคม
18,544
16,683
11.16 %
1-21 มีนาคม