จำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
 
 
จำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
2563 2562 Change
8 เมษายน
19
13,809
-99.86 %
9 เมษายน
38
11,907
-99.68 %
1-9 เมษายน