จำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
 
 
จำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
2562 2561 Change
19 มกราคม
20,707
17,417
18.89 %
20 มกราคม
21,376
18,505
15.51 %
21 มกราคม
18,367
16,648
10.33 %
1-21 มกราคม