จำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
 
 
จำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
2567 2566 Change
9 เมษายน
12,982
10,745
20.82 %
10 เมษายน
15,302
9,917
54.30 %
11 เมษายน
13,597
9,069
49.93 %
1-11 เมษายน