จำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
 
 
จำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
2563 2562 Change
27 สิงหาคม
24
11,771
-99.80 %
3-27 สิงหาคม